Alp EV hecht veel waarde aan uw privacy. Daarom verwerken wij uitsluitend persoonsgegevens die wij nodig hebben om bij deze laadoplossing elektriciteit aan u ter beschikking te stellen en deze via uw laadpas af te rekenen. Wij gaan zorgvuldig om met de informatie die wij over u en uw gebruik van deze laadoplossing hebben verzameld. Wij stellen persoonsgegevens niet voor commerciële doeleinden aan andere partijen ter beschikking.

In dit privacy statement zetten wij op een rij welke persoonsgegevens wij verwerken wanneer u gebruik maakt van deze laadoplossing. We geven aan waar we die persoonsgegevens voor gebruiken en met wie we die persoonsgegevens delen. Ook leggen we uit op welke wijze wij uw persoonsgegevens opslaan en hoe wij uw persoonsgegevens beschermen. Tenslotte zetten we op een rij welke rechten u heeft met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens.

Dit privacy statement geeft de situatie weer per 17-03-2023. Zodra wij een nieuwe versie plaatsen, vervalt de geldigheid van voorgaande privacy statements.

Naam en contactgegevens van verwerkingsverantwoordelijke
De verwerkingsverantwoordelijke bij de verwerking van na te noemen persoonsgegevens is:
Alp EV, Rogier Vernooij
[ADRES BEDRIJF / EIGENAAR LAADOPLOSSING]
Wij hebben [wel/geen] Functionaris voor Gegevensbescherming.
[Dit is: naam + contactgegevens].

Persoonsgegevens, doeleinde en verwerkingsgrondslag
Wij verwerken zo min mogelijk persoonsgegevens. Voor de uitvoering en het afrekenen van de transactie is het verwerken van uw unieke RFID identificatienummer noodzakelijk. Het doeleinde is het aan de juiste (rechts)persoon in rekening brengen van de afgenomen elektriciteit. De verwerkingsgrondslag is de noodzakelijkheid van de verwerking voor de overeenkomst waarbij u als betrokkene partij bent.

Ontvangers van persoonsgegevens
Om te kunnen zorgdragen voor het afrekenen van de transactie kunnen de hiervoor genoemde persoonsgegevens worden gedeeld met:
– De leverancier van de laadoplossing, die de administratieve afwikkeling van de transactie voor ons verzorgt (tevens verwerkingsverantwoordelijke, zie hierna voor de contactgegevens);
– Een e-clearing hub partner, die de financiële afwikkeling mogelijk maakt van laadtransacties bij verschillende laadoplossingen voor verschillende daarbij aangesloten e-mobility service providers;
– Uw e-mobility service provider, dat wil zeggen de partij die aan u uw laadpas ter beschikking heeft gesteld en die de kosten van – onder andere – uw laadtransacties bij deze laadoplossing uiteindelijk aan u in rekening brengt, vermeerderd met door deze e-mobility service provider gehanteerde kosten en opslagen.

Bewaartermijnen
Vanwege de financiële aard van de te verwerken persoonsgegevens en de fiscale relevantie daarvan, nemen wij de wettelijke (fiscale) bewaartermijnen in acht.

Uw rechten
De nationale en internationale regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens kent aan u als betrokkene bepaalde rechten toe met betrekking tot de persoonsgegevens die door of namens ons worden verwerkt. Deze rechten lichten wij hieronder aan u toe. Als u bij de uitoefening van uw rechten een overzicht van uw verwerkte persoonsgegevens opvraagt, zenden wij dat enkel naar uw bij ons al bekende e-mailadres toe. Als u een en ander op een ander e-mail of fysiek adres wenst te ontvangen, zullen wij u vragen om u te legitimeren. Dit om misbruik te voorkomen. Alle afgehandelde verzoeken worden door ons geadministreerd. Afschriften en kopieën van persoonsgegevens ontvangt u in de machineleesbare gegevensindeling die wij binnen onze systemen gebruiken. U heeft te allen tijde het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als u vermoedt dat wij uw persoonsgegevens op een verkeerde manier gebruiken.

Als betrokkene heeft u de volgende rechten:
– Het recht om uitleg te krijgen over welke persoonsgegevens we hebben en wat we daarmee doen;
– Inzage in de precieze persoonsgegevens die we hebben;
– Het laten corrigeren van fouten in de verwerkte persoonsgegevens;
– Het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens;
– Het recht om gegeven toestemming in te trekken;
– Het recht om bezwaar te maken tegen een specifieke verwerking.

De rechten zijn nader geduid in de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Als u een verzoek indient, streven wij ernaar om uw verzoek binnen 30 dagen te beantwoorden. Heeft u meerdere verzoeken ingediend of is uw verzoek complex, dan mogen wij er 2 maanden langer over doen. Als dat het geval is krijgt u daar binnen de eerstgenoemde termijn bericht van.

U heeft ook altijd het recht om de persoonsgegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, door een andere partij te laten verwerken (gegevensoverdracht). Een verzoek daartoe kunt u per e-mail indienen. U ontvangt binnen 30 dagen een reactie op dat verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het ons bekende e-mailadres afschriften of kopieën van alle gegevens over u die wij hebben verwerkt of in opdracht van ons door andere verwerkers of derden zijn verwerkt. Het ligt voor de hand dat wij onze dienstverlening voor u op dat moment niet kunnen voortzetten. De veilige koppeling van databestanden kan dan immers niet langer door ons worden gegarandeerd.

Wijzigingen in privacy statement
Wij zijn bevoegd (en in sommige gevallen verplicht) om dit privacy statement te wijzigen. Op onze website is altijd het meest recente privacy statement gepubliceerd. Als een nieuw privacy statement of een gewijzigd privacy beleid gevolgen heeft voor de wijze waarop wij eerder verzamelde persoonsgegevens verwerken, brengen wij u daarvan per e-mail op de hoogte.

Naam en contactgegevens Verwerkingsverantwoordelijke
De verwerkingsverantwoordelijke is:
Alp-EV BV
Leursebaan 266
Breda

Privacy